ประเมินความพึงพอใจ คู่มือการค้า

แบบประเมินคู่มือการค้า
1. เพศ
อายุ
3. วุฒิการศึกษา
4. อาชีพ
5. เนื้อหาข้อมูลของคู่มือมีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และมีการปรับปรุงอยู่เสมอ
6. เนื้อหาข้อมูลการค้าของคู่มือมีความเหมาะสม น่าสนใจ ปริมาณเนื้อหามีเพียงพอกับความต้องการ
7. การจัดลำดับเนื้อหาเป็นขั้นตอน มีความต่อเนื่อง จัดหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการค้นหา อ่านแล้วเข้าใจ
8. ระบบมีความพร้อมในการให้บริการ
9. การใช้งานระบบเข้าใจได้ง่าย ขั้นตอนไม่ซับซ้อน
10. ระบบมีความเสถียร
OMD KM

FREE
VIEW