DITP Overseas
Trade Information Hub

ภายใต้โครงการควบรวมข้อมูลการค้าภูมิภาคต่างๆ
เพื่อการพัฒนาการค้าในตลาดต่างประเทศ

ยินดีต้อนรับ

คู่มือการค้าเพื่อพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในภูมิภาคอเมริกา ลาตินอเมริกา ภูมิภาคยุโรปและCSI และภูมิภาคแอฟริกาและตะวันออกกลาง

Trading Info

คู่มือการค้า

ข้อมูลควรรู้ เกี่ยวกับการค้าในต่างประเทศ 6 ภูมิภาค ทั้งนโยบายรัฐและสภาพเศรษฐกิจ

Reports

รายงาน

สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศ
จากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ 6 ภูมิภาค

โดย สำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 2
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์

News & Events

ข่าวและกิจกรรม

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของเรา

Contact Us

ติดต่อเรา

OMD KM

FREE
VIEW